your Rights

are our Virtue

On this page you can find more information about how we treat the information you provide us. In all occasions we make an effort to comply with european data protection regulations. You can also find information on how you are to handle the trademark of Blue Tech Cluster and how you stand should cancellations be an ultimate option. Read more in the tabs below.

Sådan behandler Blue Tech Cluster dine oplysninger:

Blue Tech Cluster er ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som Blue Tech Cluster har om dig. Her på siden kan du læse mere om, hvordan Blue Tech Cluster behandler personlige oplysninger.

Blue Tech Cluster, herefter BTC, er sat i verden for at skabe et internationalt netværk, hvor aktører på tværs af industri, forskning, iværksætteri og kapital i kan mødes, dele viden og etablere samarbejder – på tværs af institutioner, brancher og geografi.

Virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner, fonde og iværksættere er således gået sammen i BTC om, at udvikle innovative løsninger på fælles udfordringer og om at bruge BTC som en national platform for udbredelse af viden og nye, teknologiske løsninger i dansk industri.

For at kunne opfylde det formål opsamler og behandler BTC nogle grundlæggende persondata såsom navn, arbejdssted og emailadresse. BTC har eksempelvis brug for persondata for at indkalde til og facilitere møder og faglige arrangementer mellem parterne i BTC. Med andre ord er behandling af persondata til konkrete, saglige formål en nøglefunktion i BTC’s opdrag for at skabe et nationalt netværk og økosystem omkring Marin Innovation.

BTC behandler kun oplysninger om dig til specifikke og saglige formål. Hvilke oplysninger BTC har om dig, og med hvilket formål BTC bruger dem, afhænger af din relation til BTC. BTC’s ydelser og services er primært rettet mod produktionsvirksomheder, videninstitutioner, organisationer mv. Derfor er de oplysninger, BTC behandler, primært relateret til den organisation, du repræsenterer, f.eks. din titel, din arbejdsemail, og hvilke arrangementer, aktiviteter og projekter du måtte være involveret i for din organisation hos BTC.

De lovlige grundlag for BTC’s behandling af dine oplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1.

BTC er en del af Rocket57-gruppen og information til netværksinformation kan blive overført mellem gruppens områdeinteresser. BTC eller Rocket57-gruppen yder ikke salg af dine informationer til tredjepart.

Hvornår opsamler BTC oplysninger om dig?
BTC opsamler personlige oplysninger, når…
* … du er ansat hos et af BTC’s medlemmer og har en relation til BTC, såsom:
– Du er stemmeberettiget eller kontaktperson for din arbejdsplads i BTC eller har anden formaliseret kontakt med BTC eller en medarbejder i BTC.
– Du deltager i eller aktivt følger forskningen i BTC.
– Du deltager i et netværksmøder i BTC, eller anden aktivitet hos BTC.
– Du deltager i bestyrelsesarbejde eller andre grupper/netværk/udvalg i BTC.
– Du har spørgsmål til BTC eller kommunikerer med os i øvrigt.
* … du tilmelder dig et BTC-arrangement.
* …du tilmelder dig BTC’s nyhedsbrev.
* … du besøger BTC’s hjemmeside bluetechcluster.com.

Hvilke oplysninger opsamler BTC om dig?
Når du har relation til BTC, opsamler og opbevarer BTC som udgangspunkt følgende personlige oplysninger om dig:
* Dit navn
* Din titel og arbejdsplads
* En emailadresse
* Et telefonnummer
* Oplysning om din relation og tilknytning til BTC, herunder hvilke services du modtager fra BTC, og hvilke aktiviteter/projekter/grupper/netværk du er tilknyttet, og hvilke arrangementer du har været til.
* Hvilken dialog og korrespondance, du har haft med BTC, f.eks. i form af breve, telefonnotater og e-mails.
* Hvilke betalinger, du har foretaget til BTC, f.eks. i forbindelse med et arrangement.
* Billeder eller videooptagelser, hvor du indgår, hvis du f.eks. deltager i et arrangement eller projekt i BTC.
* Oplysninger om din IP-adresse, browsertype, hvilke sider du besøger, og hvordan du generelt bruger BTC’s hjemmeside, når du besøger den.
BTC opbevarer og vedligeholder dine oplysninger, så længe der er en aktiv og relevant relation mellem dig og BTC.

Hvordan bruger BTC oplysninger om dig?
BTC behandler oplysninger om dig med det formål at levere de services, som man får adgang til som medlem i BTC og/eller som involveret i projekter og arrangementer i BTC.

BTC bruger oplysningerne om dig til at…
* … invitere til vores arrangementer og til at afvikle arrangementer (udarbejdelse af deltagerlister, reverskort og udsendelse af praktiske informationer og opfølgning på arrangementet). Oplysninger deles med eventuelle medarrangører og værter for arrangementet, typisk et universitet, et vidensinstitution eller en virksomhed i BTC.
* … koordinere og facilitere møder og aktiviteter i forbindelse med deltagelse i forsknings- eller innovationsprojekter.
* … udføre matchmaking både på tværs af virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner, fonde og andre eksperter inden for marin innovation.
* … håndtere praktiske elementer af at være medlem i BTC eller aktiv i forsknings- eller innovationsprojekter, f.eks. kontingentopkrævning, udarbejdelse af juridiske dokumenter, samarbejdsaftaler eller lignende.
* … drive en fælles online platform til f.eks. kommunikation, deling af dokumenter, præsentationer, mødereferater og øvrig administration af de forskellige aktiviteter i BTC.
* … kommunikere om BTC’s aktiviteter og arrangementer i form af at offentliggøre billeder og videooptagelser fra arrangementer på bluetechcluster.com, i andre BTC-publikationer eller hos samarbejdspartnere, medlemmer og medier, som omtaler BTC og BTC’s arrangementer.
* … synliggøre medlemmer af BTC’s bestyrelse/udvalg/netværk på BTC’s hjemmeside eller i andre sammenhænge.
* … levere et månedligt nyhedsbrev for dem, som er tilmeldt BTC’s nyhedsbrev.
* … rapportere og levere statistik til bevillingsgivere og sponsorer samt lave statistik og analyse af brugen af BTC’s hjemmeside med henblik på at optimere brugeroplevelsen og sikre, at relevant information på hjemmesiden altid er nemt og tilgængeligt.

Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål
Som den nationale platform for aktører inden for marin innovation arbejder BTC sammen med statlige statistikdatabaser og innovationsnetværk som kan bibringe værdi til BTC samlede forretnings- og interesseområde.

Et eksempel herpå kunne være InnovationDanmark-databasen. InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvornår sletter BTC dine personoplysninger?
* Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
* Oplysninger indsamlet ifm. projekter, arrangementer, aftaler, ansøgninger mv. vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor projektet, arrangementet, aftalen, ansøgningen el. er færdiggjort. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis BTC har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
* Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis BTC har et legitimt behov for længere opbevaring.
* Brugerdata indsamlet fra BTC’s hjemmeside ved hjælp af cookies opbevares i 26 måneder.

Hvilke rettigheder har du, fordi BTC behandler dine oplysninger?
Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi BTC behandler dine oplysninger:

* Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som BTC behandler og opbevarer om dig.
* Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
* Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden BTC’s generelle slettefrist indtræffer.
* Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må BTC fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
* Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod BTC’s ellers lovlige behandling af dine oplysninger.
* Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra BTC til en anden dataansvarlig uden hindring.
* Ret til at trække samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af BTC´s behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.
* Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, BTC behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

I alle tilfælde, hvor du ønsker at gøre brug af en rettighed, bedes du kontakte BTC’s sekretariat på info@bluetechcluster.com eller ringe på telefon +45 2217 1135.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har et spørgsmål om BTC’s behandling af dine oplysninger
Kontakt BTC’s sekretariat på info@bluetechcluster.com.

Hvordan bruger Blue Tech Cluster cookies på bluetechcluster.com?
Ved hjælp af cookies indsamler Blue Tech Cluster, herefter BTC, automatisk oplysninger om dig og brugen af BTC’s hjemmeside bluetechcluster.com, når du besøger hjemmesiden.

En “cookie” er en datafil, som bliver gemt på din enhed, f.eks. en computer, når du besøger hjemmesiden. Denne datafil gør det muligt at genkende din enhed og IP-adresse og følge med i, hvordan du bruger hjemmesiden, og hvilke undersider du besøger.

En cookie kan ikke bruges til at se, hvem du er, hvad din adresse er, eller om enheden anvendes af en eller flere personer.

Formålet med brug af cookies på bluetechcluster.com er udelukkende at lave statistik via Google Analytics med henblik på at kunne optimere og forbedre brugeroplevelsen af hjemmesiden. Ved hjælp af cookies kan BTC se, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden, således at indhold kan tilpasses for at give dig så relevant og lettilgængelig information som muligt.

Hvis du har et spørgsmål om BTC’s lagring af cookies?
Kontakt BTC’s sekretariat på info@bluetechcluster.com.
§ Cancellations must be advised in writing/email to lh@rocket57.co at least 7 working days prior to the event date.

§ A refund will not be granted if a registrant fails to attend an event or cancels within 7 working days prior to the event.

§ Any event materials will be sent to registrants who cancel in the non-refund penalty period.

§ Substitutions can be made without penalty however advance notice is required in writing/email.

§ The Blue Tech Cluster cancels events only when absolutely necessary, but reserves the right to do so, as well as to reschedule events and substitute presenters. If an event is cancelled, you may request to transfer to another event or require full refund.

§ Please note the Blue Tech Cluster or associated companies, can not be held liable for any accommodation or associated travel costs should an event be cancelled or rescheduled.
The Blue Tech Cluster logo consists of the combination of three distinct elements: the icon, the name of the Blue Tech Cluster written in full and the tagline. These three elements are arranged in a precise relationship, which should not be changed or distorted.

The emblem represents the concepts of tripod unity of “industry, research and venture capital” within marine/blue innovative focus illustrated in the waves. The written part of the logo (“Blue Tech Cluster” and “Frontier for Blue Innovation”) highlights “Blue Tech” as the focus of the network.

The font used for “Blue Tech” is Oswald (Heavy Regular), “Cluster” is Oswald (Extra Light) and the tagline “Frontier for Blue Innovation” is Robot (Light). All can be found on Adobe Type.

The logo emblem is gradient with 0 degree angle, with the signature blue (RGB #16a6e8) and green color (RGB #3edbac). The logo text is made in two contrast variations, white (RGB #ffffff) and black (RGB #1a1a1a).Membership logo is using same fonts but design is moderated to fit better with website footers, email signatures etc.Use of logo and membership logo by members
Members of Blue Tech Cluster are as such allowed to display the membership logo on their website, email signature and in other communicative material to where the member deems the membership logo can be of benefit to them. Cluster members are advised to consult with/notify the Blue Tech Cluster Secretariat before and throughout the process of producing the branded material to where the Blue Tech Cluster brand will be applied in writing and as logo.

Use of logo by partners

Blue Tech Cluster partners may be granted the right to use the cluster logo, on a case by case basis, with the prior approval of the Blue Tech Cluster Secretariat. If the use of the logo is granted, Cluster partners are requested to consult with the Secretariat before and throughout the process of producing the branded material to where the Blue Tech Cluster brand will be applied in writing and as logo.

DOWNLOAD
Membership logo can be downloaded here: 500px PNG or as 150px PNG. Logo can be downloaded here: SVG or PNG.

If you would like to use the Blue Tech Cluster logo,
 please contact our Sekretariat at: info@bluetechcluster.com.